فرصت شغلی | سهامداران | مدیا | English
محصولات
جستجو بر اساس نام:
طبقه بندی محصول :
شکل دارویی :
نام ژنریکنام تجارینوع بسته بندیطبقه بندیشکل دارویی 
مولتی ویتامین پلاس مینرال-جعبه 100 عددیمکمل های غذایی و مولتی ویتامینکپسول اطلاعات بیشتر
اتامبوتول-ویال 100 عددیآنتی بیوتیکها و ضد سلقرص اطلاعات بیشتر
کلسیم دیاستئودی®جعبه 50 عددیمکمل های غذایی و مولتی ویتامینقرص اطلاعات بیشتر
اکسی بوتینین-جعبه 100 عددیارولوژیقرص اطلاعات بیشتر
امپرازول-شیشه 14 عددیگوارشیکپسول اطلاعات بیشتر
بوسپیرونبوسپانکس®جعبه 100 عددیدستگاه عصبی مرکزیقرص اطلاعات بیشتر
دیکلوفناک پتاسیمپتافناک®جعبه 30 عددیضد دردقرص اطلاعات بیشتر
پرگابالین -جعبه 30 عددیدستگاه عصبی مرکزیکپسول اطلاعات بیشتر
پراسوگرلپروگان®جعبه 30 عددی قلبی - عروقیقرص اطلاعات بیشتر
پنتوپرازول-جعبه 30 عددیگوارشیکپسول اطلاعات بیشتر
ترامادولایرامادول®جعبه 100 عددیضد دردقرص اطلاعات بیشتر
ترتینوئین-شیشه 15 میلی گرمپوستیلوسیون اطلاعات بیشتر
تریامترن اچ-جعبه 100 عددی قلبی - عروقیقرص اطلاعات بیشتر
تری هگزیفنیدیلتریفن®جعبه 100 عددیدستگاه عصبی مرکزیقرص اطلاعات بیشتر
دایمتیکون-جعبه 100 عددیگوارشیقرص اطلاعات بیشتر
1234567
کلیه حقوق قانونی محتویات این سایت متعلق به شرکت ایران دارو می باشد

SimaTarh.com