OK
شرکت ایران دارو

IrandaruHealth supplement

ایران دارومکمل سلامتیاقدامات انجام شده هیات مدیره در خصوص رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار  
  

مدیریت شرکت در طی جلساتی با مدیران حسابرسی، مالی، فروش، بازرگانی و پرسنل واحدهای ذکر شده نسبت به موارد حاکمیت شرکتی و مواد رعایت آن در شرکت جلساتی برگزار گردیده همچنین اعضای موظف هیأت مدیره نسبت به مسئولیت ها و الزامات قانونی و مستندسازی ارتقاء سطح آگاهی و مهارت های هیأت مدیره در زمینه حاکمیت شرکتی و ممنوعیت عضویت همزمان در هیأت مدیره سایر شرکت ها و عدم وجود محکومیت کیفری اقرارنامه های مربوطه را طراحی و به کمیته انتصابات ارائه نموده است

      تهیه و تدوین دستورالعمل های لازم  
      تهیه و تدوین منشور دبیرخانه و هیات مدیره  
      تشکیل دبیرخانه هیات مدیره   
     افشای گزارشهای مالی و سمت و سوابق کاری اعضای هیات مدیره در سایت شرکت   
     تشکیل کمیته ریسک و شناسایی و پیگیری ریسکهای شرکت   
     تشکیل کمیته انتصاب