OK
شرکت ایران دارو

IrandaruHealth supplement

ایران دارومکمل سلامتی


گزارش پایداری   شرکت ایران دارو با توجه به رویه های جاری در صنعت و یادگیری از سایر صنایع مشابه، اقدام به اجرای رویکرد مدیریت انرژی نموده وذی نفعان آن نیز، جامعه و سهامداران می باشند. رویکرد مذکور بر نیاز های اصلی آنها به ترتیب شامل: 1- کاهش مصرف سوخت و انرژی 2- کاهش هزینه های پرداختی بابت انرژی متمرکز بوده و با رویکرد محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده هم راستا می باشد. این رویکرد از ابتدا در سازمان جاری بوده در این خصوص نیز کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و انرژی به صورت ماهیانه برگزار می شود که گزارشات مربوطه و سوابق آن موجود می باشد. از مصادیق رویکرد مدیریت انرژی و اقدامات انجام شده حاصل از کمیتهHSE و انرژی می توان به موارد ذیل اشاره کرد

     وجود دیوار های ساختمانی دوجداره
     وجود پنجره های دوجداره از بدو ساخت شرکت در فضاهای تولیدی و ساختمان
     استفاده از سر شیر کاهنده مصرف آب
     فعال نمودن حالت Sleep کلیه رایانه های شرکت در مدت زمانی که از آن استفاده نمی شود
     استفاده از لامپ های کم مصرف) فلورسنت فشرده)
     استفاده از چیلر تراکمی
    مدیریت آب و بهسازی واحد آبسازی 
    بازچرخانی آب (استفاده از پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب) برای آبیاری فضای سبز
    قراردادن سطل های مخصوص جمع آوری کاغذ باطله در قسمت ها به منظور بازیافت کاغذ
    ایجاد سیستم اتوماسیون اداری به منظور کاهش مصرف کاغذ
    اجرای منظم برنامه نت دیگ های بخار به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد آنها