مراسم تودیع و معارفه مدیر حسابرسی داخلی شرکت ایران دارو برگزار شد.

مراسم تودیع و معارفه مدیر حسابرسی داخلی شرکت ایران دارو برگزار شد.

در این مراسم آقای دکتر نصراللهی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات آقای حسین قملاقی در دوره تصدی پست مدیر حسابرسی داخلی شرکت ، آقای احمد علیزاده نیک را به عنوان مدیر حسابرسی داخلی جدید شرکت معرفی نمودند.