حاکمیت شرکتی شرکت ایران دارو

حاکمیت شرکتی

اقدامات انجام شده هیات مدیره در خصوص رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

مدیریت شرکت در طی جلساتی با مدیران حسابرسی، مالی، فروش، بازرگانی و پرسنل واحدهای ذکر شده نسبت به موارد حاکمیت شرکتی و مواد رعایت آن در شرکت جلساتی برگزار گردیده همچنین اعضای موظف هیأت مدیره نسبت به مسئولیت ها و الزامات قانونی و مستندسازی ارتقاء سطح آگاهی و مهارت های هیأت مدیره در زمینه حاکمیت شرکتی و ممنوعیت عضویت همزمان در هیأت مدیره سایر شرکت ها و عدم وجود محکومیت کیفری اقرارنامه های مربوطه را طراحی و به کمیته انتصابات ارائه نموده است

  • تهیه و تدوین دستورالعمل های لازم
  • تهیه و تدوین منشور دبیرخانه و هیات مدیره
  • تشکیل دبیرخانه هیات مدیره
  • افشای گزارشهای مالی و سمت و سوابق کاری اعضای هیات مدیره در سایت شرکت
  • تشکیل کمیته ریسک و شناسایی و پیگیری ریسکهای شرکت
  • تشکیل کمیته انتصاب