داروهای اعصاب و روان

 
pic
آمی تریپتیلین 10
آمی تریپتیلین 10

داروهای اعصاب و روان

جزئیات بیشتر
pic
آمی تریپتیلین 25
آمی تریپتیلین 25

داروهای اعصاب و روان

جزئیات بیشتر
pic
آمی تریپتیلین 50
آمی تریپتیلین 50

داروهای اعصاب و روان

جزئیات بیشتر
pic
سیتالوپرام 20
سیتالوپرام 20

داروهای اعصاب و روان

جزئیات بیشتر
pic
سیتالوپرام 40
سیتالوپرام 40

داروهای اعصاب و روان

جزئیات بیشتر
pic
®تریفن
تری هگزیفنیدیل

داروهای اعصاب و روان

جزئیات بیشتر
pic
بوسپانکس®
بوسپیرون

داروهای اعصاب و روان

جزئیات بیشتر
pic
گاباتین ®100
گاباپنتین

داروهای اعصاب و روان

جزئیات بیشتر
pic
گاباتین ®300
گاباپنتین

داروهای اعصاب و روان

جزئیات بیشتر
pic
گاباتین ®400
گاباپنتین

داروهای اعصاب و روان

جزئیات بیشتر
pic
دلوکستین 20
دلوکستین

داروهای اعصاب و روان

جزئیات بیشتر
pic
دلوکستین 30
دلوکستین

داروهای اعصاب و روان

جزئیات بیشتر
pic
دلوکستین 40
دلوکستین

داروهای اعصاب و روان

جزئیات بیشتر
pic
لوتیراستام 250
لوتیراستام

داروهای اعصاب و روان

جزئیات بیشتر
pic
لوتیراستام 500
لوتیراستام

داروهای اعصاب و روان

جزئیات بیشتر
pic
مدافینیل 100
مدافینیل

داروهای اعصاب و روان

جزئیات بیشتر
pic
مدافینیل 200
مدافینیل

داروهای اعصاب و روان

جزئیات بیشتر
pic
ممانتین
ممانتین

داروهای اعصاب و روان

جزئیات بیشتر
pic
نالترکسون 25
نالترکسون

داروهای اعصاب و روان

جزئیات بیشتر
pic
نالترکسون 50
نالترکسون

داروهای اعصاب و روان

جزئیات بیشتر
pic
پرگابالین 50
پرگابالین

داروهای اعصاب و روان

جزئیات بیشتر
pic
پرگابالین 75
پرگابالین

داروهای اعصاب و روان

جزئیات بیشتر
pic
پرگابالین 100
پرگابالین

داروهای اعصاب و روان

جزئیات بیشتر
pic
پرگابالین 150
پرگابالین

داروهای اعصاب و روان

جزئیات بیشتر
pic
پرگابالین 300
پرگابالین

داروهای اعصاب و روان

جزئیات بیشتر
pic
ریزاتریپتان 5
ریزاتریپتان

داروهای اعصاب و روان

جزئیات بیشتر
pic
ریزاتریپتان 10
ریزاتریپتان

داروهای اعصاب و روان

جزئیات بیشتر