داروهای کلیه و مجاری ادرار

داروهای کلیه و مجاری ادرار

pic
استازولامید
استازولامید

داروهای کلیه و مجاری ادرار

جزئیات بیشتر
pic
اکسی بوتینین
اکسی بوتینین

آنتی اسپاسمودیک مجاری ادراری

جزئیات بیشتر
pic
سولیفناسین 5
سولیفناسین 5

آنتی اسپاسمودیک مجاری ادراری

جزئیات بیشتر
pic
سولیفناسین 10
سولیفناسین 10

آنتی اسپاسمودیک مجاری اداری

جزئیات بیشتر
pic
یوهمبین 5
یوهمبین 5

اختلالات جنسی

جزئیات بیشتر
pic
یوهمبین 2
یوهمبین 2

اختلالات جنسی

جزئیات بیشتر
pic
سیدناژل®آقایان
سیلدنافیل سیترات

اختلالات جنسی

جزئیات بیشتر
pic
سیدناژل®خانم ها
سیلدنافیل سیترات

اختلالات جنسی

جزئیات بیشتر
pic
فنازوپیریدین 100
فنازوپیریدین 100

ضد درد والتهاب مجاری ادراری

جزئیات بیشتر