رییس هیئت مدیره

pic
سید احمد احمدی تیمورلویی

رییس هیئت مدیره

نماینده شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرزبالک

دکتری تخصصی مدیریت سلامت و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی تحصیلات :

معاون حوزه وزارتی وزارت بهداشت سوابق کاری :