pic
زهراالسادات حسینی رضایی

سرپرست تحقیقات و نوآوری

02166628959 : تلفن

R&D@irandaru.com : ایمیل

DC : الگوی شخصیتی

زهراالسادات حسینی متولد 1372 و دارای مدرک دکتری داروسازی می باشد ، او در سال 1402 به شرکت ایران دارو پیوست ، پشتکار بالا ، ذهن جستجوگر و خلاق و پیگیری امور از خصوصیات حسینی می باشد