عضو هیئت مدیره

pic
مرتضی امینی

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی تحصیلات :

سوابق کاری :