pic
علیرضا اذانی

مسئول فنی

02166656221 : تلفن

AP@irandaru.com : ایمیل

HC : الگوی شخصیتی

علیرضا اذانی متولد 1348 و دارای مدرک دکتری داروسازی می باشد او در سال 1398 فعالیت خود را در شرکت ایران دارو آغاز کرد ، اذانی بواسطه فعالیت طولانی درحوزه صنعت دارو از مدیران شناخته شده این حوزه می باشدو همکارانش از او به عنوان فردی باتجربه ، پیگیرو خوش برخورد یاد می کنند