معاونت مالی و اقتصادی و نایب رییس هیئت مدیره

pic
محمد رضا بهمن زاده

معاون مالی و اقتصادی و نایب رییس هیئت مدیره

نماینده شرکت البرز دارو

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی تحصیلات :

معاون مالی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سوابق کاری :