گزارش پایداری شرکت ایران دارو

گزارش پایداری

شرکت ایران دارو با توجه به رویه های جاری در صنعت و یادگیری از سایر صنایع مشابه، اقدام به اجرای رویکرد مدیریت انرژی نموده وذی نفعان آن نیز، جامعه و سهامداران می باشند. رویکرد مذکور بر نیاز های اصلی آنها به ترتیب شامل

 • کاهش مصرف سوخت و انرژی
 • کاهش هزینه های پرداختی بابت انرژی متمرکز بوده و با رویکرد محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده هم راستا می باشد

این رویکرد از ابتدا در سازمان جاری بوده در این خصوص نیز کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و انرژی به صورت ماهیانه برگزار می شود که گزارشات مربوطه و سوابق آن موجود می باشد. از مصادیق رویکرد مدیریت انرژی و اقدامات انجام شده حاصل از کمیتهHSE و انرژی می توان به موارد ذیل اشاره کرد

 • وجود دیوار های ساختمانی دوجداره
 • وجود پنجره های دوجداره از بدو ساخت شرکت در فضاهای تولیدی و ساختمان
 • استفاده از سر شیر کاهنده مصرف آب
 • فعال نمودن حالت Sleep کلیه رایانه های شرکت در مدت زمانی که از آن استفاده نمی شود
 • استفاده از لامپ های کم مصرف) فلورسنت فشرده)
 • استفاده از چیلر تراکمی
 • مدیریت آب و بهسازی واحد آبسازی
 • بازچرخانی آب (استفاده از پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب) برای آبیاری فضای سبز
 • قراردادن سطل های مخصوص جمع آوری کاغذ باطله در قسمت ها به منظور بازیافت کاغذ
 • ایجاد سیستم اتوماسیون اداری به منظور کاهش مصرف کاغذ
 • اجرای منظم برنامه نت دیگ های بخار به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد آنها
pic
pic