ترکیب سهام داران و هیئت مدیره شرکت ایران دارو

 
+ pic

سید احمد احمدی تیمورلویی

رییس هیئت مدیره
+ pic

محمد رضا بهمن زاده

معاون مالی و اقتصادی و نایب رییس هیئت مدیره
+ pic

آرمان احمد نصراللهی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
+ pic

مرتضی امینی

عضو هیئت مدیره
+ pic

علیرضا سلطان محمدی

عضو هیئت مدیره